MENU

科学上网(1)

August 30, 2018 • Read: 1945 • 应用搭建阅读设置

下载一键搭建ss脚本文件

git clone https://github.com/flyzy2005/ss-fly

如果提示bash: git: command not found,则先安装git:

Centos执行这个: yum -y install git
Ubuntu/Debian执行这个: apt-get update & apt-get -y install git

运行搭建ss脚本代码

sh ss-fly.sh -i test.com 11080

其中test.com换成你要设置的shadowsocks的密码即可(这个test.com就是你ss的密码了,是需要填在客户端的密码那一栏的),密码随便设置,最好只包含字母+数字,一些特殊字符可能会导致冲突。而第二个参数11080是端口号,也可以不加,不加默认是1024~(举个例子,脚本命令可以是ss-fly/ss-fly.sh -i qwerasd,也可以是ss-fly/ss-fly.sh -i qwerasd 8585,后者指定了服务器端口为8585,前者则是默认的端口号1024,两个命令设置的ss密码都是qwerasd):

相关ss操作

启动:/etc/init.d/ss-fly start
停止:/etc/init.d/ss-fly stop
重启:/etc/init.d/ss-fly restart
状态:/etc/init.d/ss-fly status
修改配置文件:vim /etc/shadowsocks.json
卸载ss服务:ss-fly/ss-fly.sh -uninstall

帮助

显示版本:
ss-fly.sh -v|v|version
显示帮助:
ss-fly.sh [-h|h|help]
一键安装ss:
ss-fly.sh -i|i|install
一键卸载ss:
ss-fly.sh -uninstall
一键安装ssr:
ss-fly.sh -ssr
安装BBR加速:
    ss-fly.sh -bbr

参考“www.flyzy2005.com”

兼总条贯 知至知终

最后编辑于: July 1, 2019